Objectives

OBJECTIVES

Πλαίσιο

Τον Ιανουάριο του 2014 ο αριθμός των ατόμων που κατοικούσαν στην ΕΕ-28 που ήταν πολίτες τρίτων χωρών ανερχόταν σε 19,6 εκατομμύρια άτομα, το 3,9% του πληθυσμού της ΕΕ-28. Ο αριθμός αιτήσεων ασύλου από το 1992 έως το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκε. Το 29% των αιτήσεων αυτών αφορούσε ανήλικους, εκ των οποίων το 23% ήταν ασυνόδευτοι (Eurostat, 2015, Έκθεση Στατιστικών για τη Μετανάστευση και τον Μεταναστευτικό Πληθυσμό).
Η προαγωγή της ευημερίας και η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας είναι συχνά περιορισμένη για πληθυσμούς σε κίνδυνο. Οι μετανάστες έχουν δυσανάλογα χειρότερη υγεία και δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι δυσκολίες πρόσβασης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης προκύπτουν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων τα γλωσσικά εμπόδια, η έλλειψη κατανόησης των διαφορετικών πολιτισμών, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων, η γραφειοκρατία και οι οικονομικές δυσκολίες. Οι ευάλωτοι μετανάστες και οι πρόσφυγες συγκροτούν μια ετερογενή ομάδα που αντιμετωπίζει προκλήσεις σε θέματα σχετικά με την υγεία. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες τους.

Γενικός στόχος

Ο γενικός στόχος του MyHealth αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, ιδιαίτερα δε αυτών που εισήλθαν πρόσφατα στην Ευρώπη στην υγειονομική περίθαλψη, διαμέσου της ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων που βασίζονται στην τεχνογνωσία ενός ευρωπαϊκού διεπιστημονικού δικτύου. Το έργο MyHealth θα εστιάσει στις γυναίκες και τους ασυνόδευτους ανηλίκους που έφτασαν πρόσφατα στην Ευρώπη (λιγότερο από πέντε χρόνια).

BROCHURE

Spanish (download) Czech (download)
  English (download) Italian (download)
  German (download) Greek (download)
  Catalan (download)

Εταίροι του Έργου

1. Fundaciò Hospital Universitari Vall D’hebron-Institut de Recerca (VHIR), Ισπανία (Συντονιστής του Έργου)
2. Institut Catala de la Salut (ICS-HUVH), Ισπανία
3. Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ελλάδα
4. Migrantas e.V (Migrantas), Γερμανία
5. Consonant (Consonant), Ηνωμένο Βασίλειο
6. European Institute of Women’s Health (EIWH), Ιρλανδία
7. University of Greenwich (UoG), Ηνωμένο Βασίλειο
8. Asserta Global Healthcare Solution (Asserta), Ισπανία
9. Fakultni Nemocine U Sv. Anny V Brne (FNUSA), Τσέχικη Δημοκρατία
10. Regione Emilia Romagna (RER), Ιταλία
11. Charité-Universitaetsmedizin Berlin (CHARITÉ), Γερμανία

CENTRAL OBJECTIVES

1

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, διαδραστικού χάρτη που θα αποτυπώνει τα κύρια θέματα υγείας, τους κύριους πρωταγωνιστές και τους σχετικούς με αυτά τα θέματα φορείς, τις νομικές και οργανωτικές πτυχές των συστημάτων υγείας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο και τα διαθέσιμα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

2

Σαφής ορισμός των προβλημάτων υγείας των μεταναστών που λαμβάνουν υπηρεσίες σε μονάδες υγείας.

3

Καθορισμός και ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης (που υιοθετούν και εφαρμόζουν μια κοινοτική προσέγγιση) για την ψυχική υγεία καθώς και τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες.

4

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας βασισμένης στις ΤΠΕ για την υποστήριξη των εργαλείων, την ενίσχυση της ανάπτυξης εφαρμογών και την ενημέρωση για την υγεία.

5

Εφαρμογή συγκεκριμένων πιλοτικών στρατηγικών και μοντέλων στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο έργο.

6

Εκπαίδευση και κινητοποίηση των βασικών εμπλεκομένων (από τους χρήστες μέχρι τους διοικητικούς υπεύθυνους) στις αξίες στις οποίες βασίζεται το σύστημα υγείας.

7

Διασφάλιση χρηστής διαχείρισης και αποτελεσματικής επικοινωνίας για το έργο MyHealth.

Σε ποιους απευθύνεται

Target Audiences
 • Ευάλωτοι Μετανάστες και Πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και ασυνόδευτοι ανήλικοι
 • Ομάδες ασθενών και πρωτοβουλίες συνηγορίας (π.χ. σύλλογοι ασθενών, σύλλογοι μεταναστών)
 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με την Υγεία
 •  Κοινωνικές Πρωτοβουλίες
 •  Κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμοί υγείας
 • Κοινωνικοί ερευνητές

Κύρια Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Main Outcomes
 1. 1. Online διαδραστικός χάρτης
 2.  Πιλοτική έρευνα της παρούσας κατάστασης υγείας και των τρόπων που αυτή προσεγγίζεται από τα ίδια τα υποκείμενα
 3.  Συλλογή των καλύτερων στρατηγικών για την προαγωγή υγείας
 4. Αξιολόγηση των πιλοτικών μοντέλων
 5. Οδηγός για την αξιοποίηση και εφαρμογή λύσεων που προέρχονται από τις ΤΠΕ για τους ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες